POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento do estabelecido na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Dados de Carácter Persoal, informámolo que a cumprimentación de calquera un formulario existente no Sitio Web www.vinoceleiros.com ou a remisión dun correio electrónico a cualquera dos nosos buzóns conleva a aceitación desta política de privacidade, así como a autorización á Galicia Rural Alimenta,S.L. (en adiante A EMPRESA) para que trate os dados personais que nos forneza, que serán incorporados ao ficheiro, titularidade de A EMPRESA, inscrito no Rexisto Xeral da Agencia Española de Protección de Datos.

Os dados dos Clientes serán utilizados para o envío através de correio-e das vendas que realice A EMPRESA e para a entrega das compras. Asimesmo, o Siareiro outorga o seu consentimento expreso para que os seus dados podan ser tratados por A EMPRESA coa finalidade de remitirlle información comercial (incluindo a newsletter electrónica) sobre los produtos comercializados por A EMPRESA e sobre as actividades e servizos que desenvolve

Pola simples visita á Web, os Usuarios non fornecen información persoal nengunha nen fica obrigado a facilitala.

A EMPRESA comprométese a gardar a máxima reserva e confidencialidade sobre a información que lle sexa fornecida e a utilizala unicamente para os fins indicados.

A EMPRESA presume que os dados foron introducidos polo seu titular ou por persoa autorizada por este, así como que son correctos e exactos.

Corresponde a os Clientes a actualización dos seus propios dados. En cualquera un momento, o Siareiro terá o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición a todos os seus dados personais incluidos nos distintos formularios de alta. Para modificar ou actualizar os seus dados personais o Siareiro deberá acceder a www.vinoceleiros.com, ao apartado “A miña Conta”. Para cancelar a túa conta escribe unha solicitude dende o correio-e da túa conta a info@vinoceleiros.com co asunto “Cancelar conta”.

Xa que logo, O Siareiro é responsábel da veracidade dos dados e A EMPRESA non será responsábel da inexactitud dos dados personais dos Clientes. Consonte á lexislación vixente en materia de protección de datos, A EMPRESA ten adoptado os níveis de seguranza axeitados a os daos fornecidos polos Clientes e, por parte, ten instalados todos os medios e medidas da súa man para evitar a pérdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado e extracción dos mesmos.